Shusaku Arakawa

· 1 min · Tags: micrographic ·

Un bloque de apartamentos en Tokio de Shusaku Arakawa. Raro, raro, raro…

Visto en designboom